Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
2014-08-21 08:20:31

BURMISTRZ WOLSZTYNA
 

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej położonej w obrębie Komorowo

 

1.Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość zabudowana 

   budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej będącym w trakcie realizacji inwestycji

   ( budowa), oznaczona jako działka nr 143/19 o powierzchni 0.02.10 ha, położona w

   obrębie Komorowo, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim XIII Zamiejscowy   

   Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wolsztynie , prowadzi księgę wieczystą KW Nr

   PO1/ 00050187/2.

2.W/w działka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 305 Wolsztyn – Wschowa.   

   Dojazd do działek prowadzi drogą o nawierzchni asfaltowej ( od strony Wolsztyna) , dalej

    drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej.

3.Przetarg odbywa się dnia 26 września 2014 roku o godz. 10°° w siedzibie Urzędu      

   Miejskiego w Wolsztynie Rynek I, II piętro sala nr 49.

4.Cena wywoławcza działki nr 143/19 o pow. 0.02.10 ha wynosi: 12.000,00 złotych 

   (słownie:dwanaście tysięcy złotych) + 23 % podatku VAT                                                                                                       

 5.Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25 %

     wylicytowanej ceny + 23 % podatku VAT, natomiast opłata roczna z tytułu użytkowania

     wieczystego wynosi 1%   wylicytowanej ceny i płatna jest do 31 marca każdego roku.

 6.Wartość rynkowa nakładów za wniesiony budynek stanowi kwotę : 134.090,00 złotych

     ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych ) + 23 % podatku VAT

 7.Termin zakończenia zabudowy - stan surowy zamknięty ustala się na dzień 31 grudnia

      2014 roku.

 8.Zgodnie z decyzją nr 241/08 z dnia 10 września 2008 roku o warunkach zabudowy w/w

     działki przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej

     oraz budynku bliźniaczego.

    Nabywca działki zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania parametrów

     technicznych budynku mieszkalnego opisanych w „ Projekcie koncepcyjnym budynku

     mieszkalnego opracowanego na zlecenie Urzędu Miejskiego przez TZUP - wymiana,

     konstrukcja, kolorystyka – dach i elewacja jednolita dla całego budynku zgodnie z jedną z

     trzech wersji kolorystyki stanowiących załączniki do projektu)

 9. Stan uzbrojenia w/w nieruchomości :

·         zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz odbywać się będzie na podstawie indywidualnych umów przyłączeniowych, zawartych przez nabywcę z Zakładem Energetycznym i Gazowniczym

·         sieć wodociągowa

·         sieć kanalizacji sanitarnej 

10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2.400,00

      ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych) w kasie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub na

      konto Urzędu Miejskiego w Banku Zachodnim WBK I/O Wolsztyn 40-1090-1607-0000-0000-6000-5544 w terminie  do dnia 22 września 2014 roku.

      Uwaga: Wadium wpłacone na konto musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie

11.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z uwzględnieniem warunku

     wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie

     sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.

     U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108), w którym wysokość postąpienia nie może wynosić

     mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

     ( patrz tabela).        

12.Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

     nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu

     przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia

     przetargu.

13.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika ,

     który przetarg wygrał.

 14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik

      zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 15.Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Do wylicytowanej ceny

      dolicza się należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 16.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie

      ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby ,   

      która przetarg wygrała.

 17.Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 18.Warunkiem nabycia nieruchomości, jest oprócz wygrania przetargu, zawarcie umowy w

      Kancelarii Notarialnej. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez

      usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej – przetarg czyni się niebyłym, a wadium ulega

      przepadkowi.

 19.Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi

      wieczystej ponosi Nabywca

 20.Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w

      formie właściwej do jego ogłoszenia.

21.Z przebiegu i wyniku przetargu zostanie sporządzony protokół. 

22.Przetarg odbywa się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108).

 

   Dodatkowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Rolnictwa i

   Gospodarki Komunalnej - Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, pokój nr 44, II piętro, tel. 068

   347-45-41 .
 
 
 

                                                                                   

Burmistrz Wolsztyna

                                                                                    Andrzej Rogozinski

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

WYSZUKIWARKA