Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Naczelnik Hanna Sitkowska

Sekretariat
pok. 27 - P. Nowak  tel 68 347 4 503
                                    fax 68 347 4 590

pok. 40 - H. Sitkowska  tel. 68 347 4 505
pok. 35 - A. Nawracała, A. Adamczak (Radca Prawny) tel. 68 347 4 508
pok. 29 - D. Sarbak 68 347 4 507
pok. 31 - M. Tchórzewski, Ł. Czerwiński tel. 68 347 4 504 
pok. 29 - P. Zieliński, M. Rogozinski tel.68 347 4 506

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  NALEŻY:

1. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i zażaleń wpływających do Urzędu.

2. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i zażalenia oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwego Wydziału.

3. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.

4. Obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

5. Prowadzenie ewidencji korespondencji i wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu.

6. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych, uchwał i zarządzeń dostępnych do publicznego wglądu.

7. Ewidencjonowanie i koordynowanie pracy Wydziałów w zakresie terminowości przygotowania projektów odpowiedzi na skierowane do Burmistrza interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.

8. Przygotowanie i prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

9. Prowadzenie kontroli wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w celu ustalenia sposobu realizacji przepisanych im zadań i terminowości .

10. W zakresie spraw osobowych:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
3) obsługa Komisji Dyscyplinarnej I Instancji,
4) przygotowanie projektu planów urlopów wypoczynkowych,
5) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
6) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
7) ewidencja czasu pracy pracowników,
8) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,
9) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 

11. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:

1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
2) prowadzenie remontów i napraw bieżących budynku Urzędu,
3) konserwację i naprawy inwentarza biurowego,
4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
6) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
7) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
8) nadzór nad urządzeniami powielającymi, łącznością telefoniczną,  faksową i elektroniczną,
9) nadzór nad sprzętem komputerowym,
10) planowanie i nadzór realizacji inwestycji w zakresie informatyki,
11) zamawianie, kasacja oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i  stempli,
12) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
13) prowadzenie ewidencji  przedmiotów nietrwałych pod względem ilościowym.

12. Obsługa centrali telefonicznej.

13. Zapewnienie prawidłowych warunków BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie spraw zespołu powypadkowego i programowanie szkoleń BHP.

14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk w Urzędzie studentów i uczniów szkół   średnich.

16. Opracowanie dokumentacji normującej ochronę danych osobowych w Urzędzie.

17. Realizacja zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu, samorządu terytorialnego i innych.

19.Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w urzędzie zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2000

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA